Statut Fundacji Human

Wzmacniamy talenty,
tworzymy przyszłość

Zapraszamy

Statut

Oto rdzeń naszej Fundacji
STATUT FUNDACJI „HUMAN”


Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja na rzecz wsparcia i rozwoju sztuki i stosunków społecznych, pod nazwą „Human”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Dariusza Grzeszczyka
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Rataja w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Szewska 18, w dniu 12.08.2014 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Suchy Las 62-002 ul. Nowy Rynek 7.

§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Fundacja koncentruje swoje działania na obszarze województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, działalności kulturalnej, społecznej, naukowej i oświatowej oraz działalność na rzecz szerzenia ideałów demokratycznych w Polsce i na Świecie.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Finansowanie produkcji filmowych.
2. Realizacje projektów o charakterze kulturalnym i oświatowym.
3. Działalność edukacyjną.

§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.


Majątek i dochody Fundacji
§. 9
Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł złotych oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;
d) dochodów z majątku Fundacji.

§ 11.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzuceniu spadku.


Władze Fundacji
§ 12.
Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z 2-4 osób. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez fundatorów na czas nieokreślony.
2. Fundatorzy powołują pierwszego Prezesa Zarządu. Kolejnych Prezesów Zarządu wybiera ze swojego grona Zarząd.

§ 14.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji (w tym członków Zarządu),
e) przyjmowanie bądź odrzucanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) dokonywanie zmian statutu Fundacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
h) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
i) powoływanie nowych członków zarządu.
j) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzję na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem ( 5 dni roboczych), chyba, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na wcześniejsze odbycie posiedzenia. Posiedzenie może zwołać każdy członek Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd każdego roku zobowiązany jest stworzyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek rezygnacji, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
8. W przypadku, wygaśnięcia mandatów wszystkich członków zarządu, nowych członków zarządu powołuje Fundator. Fundator może dokonać w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim wyboru swojej osoby do składu zarządu.Sposób Reprezentacji
§ 15.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciągnięciem zobowiązań majątkowych powyżej 1000 złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


Zmiana Statutu
§ 16.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


Połączenie z inną fundacją
§ 17.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18.
W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.


Likwidacja Fundacji
§ 19.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 20.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały likwidatorów na rzecz działających w Polsce fundacji o zbliżonych celach.

Plik PDF do ściągnięcia
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram